GEMEENTEBLADVaststelling wijzigingsplan Wetering-West 7, Lekkerkerk

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.9.a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan Wetering-West 7, Lekkerkerk met ingang van 14 februari 2024 gedurende zes weken ter inzage ligt. Ligging en beschrijving planDit plan wijzigt de bestemming van ‘agrarisch met waarden’ naar ‘wonen met aanduiding specifieke bouwaanduiding – voormalige agrarische bedrijfsbebouwing’.Het ontwerp-wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Hiertegen is 1 zienswijze ingediend.InzienVanaf woensdag 14 februari 2024 ligt het vastgestelde wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het wijzigingsplan bekijken op de landelijke website https://omgevingswet.overheid.nl. Bovenaan de website klikt u op ‘Regels op de kaart’, klik nogmaals op ‘regels op de kaart’. Via het tabblad ‘document zoeken’ kunt u zoeken op de plannaam of het plannummer van het project. Het plannummer is NL.IMRO.1931.BPW2207BG033-VG01. Het plan is ook in te zien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, dorpsplein 8 in Stolwijk. Het inzien kan van maandag t/m vrijdag op afspraak. Een afspraak kunt u maken via het algemene nummer van de gemeente Krimpenerwaard, tel.nr. 14 0182. BeroepBinnen zes weken na de dag waarop het definitieve bestemmingsplan ter inzage is gelegd is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor belanghebbenden.Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Lekkerkerk. Bekijk alle Bekendmakingen Lekkerkerk in Lekkerkerk.

https://lekkerkerkkrant.nl/bekendmakingen-lekkerkerk/

Deel dit bericht:

Redactie Lekkerkerkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Lekkerkerkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Lekkerkerk.

Gerelateerde berichten