Ontwerp paraplubestemmingsplan geluidzone ‘Lekdijk’ Lekkerkerk

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-paraplubestemmingsplan ‘Lekdijk’, Lekkerkerk met ingang van woensdag 13 december 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Ligging en beschrijving plan Het plangebied ligt ter hoogte van de Voorstraat in Lekkerkerk. Het paraplubestemmingsplan legt een gedeelte van de geluidscontour vast voor het gezoneerde Industrieterrein ‘Lekdijk’, gelegen in Nieuw-Lekkerland (gemeente Molenlanden). Ter inzage Vanaf woensdag 13 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de heer W. den Hartigh van het team Advies Ruimtelijke Ontwikkeling. Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP2307DK034-ON01. Zienswijzen Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. den Hartigh van het team Advies Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0182, email w.denhartigh@krimpenerwaard.nl. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de site https://www.krimpenerwaard.nl/zienswijze-indienen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Lekkerkerk. Bekijk alle Bekendmakingen Lekkerkerk in Krimpenerwaard.

https://lekkerkerkkrant.nl/bekendmakingen-lekkerkerk/

Deel dit bericht:

Redactie Lekkerkerkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Lekkerkerkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Lekkerkerk.

Gerelateerde berichten